Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Acrinova AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Acrinova AB (publ)

8 apr - 30 apr 2020Utbokning av aktier

Med fokus på södra Sverige förvaltar Acrinova idag ett större bestånd av egna och andras fastigheter. I sitt erbjudande ingår såväl tekniska som ekonomiska och administrativa förvaltningstjänster med utgångspunkt i närheten till kunderna. Denna så kallade närförvaltning utgår alltid från ett lokalt perspektiv och bygger på kunskap om fastigheterna genom egen personal.

Som börsnoterad fastighetskoncern är Acrinova relativt ung. I bolagets styrelse och ledning finns dock över 200 års samlad erfarenhet av fastighetsägande, nyproduktion och förvaltning. Det är också inom dessa tre affärsområden Acrinova aktivt bedriver sin verksamhet i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Acrinovas fokus ligger på kommersiella fastigheter där vi även erbjuder omfattande förvaltning till externa kunder. Acrinova är noterat på First North Stockholm.

Läs mer på bolagets webbsida


Emissionsdokument

  Pressmeddelande

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).