Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Advenica AB

20 jun - 5 jul 2022Företrädesemission

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning.

Med Advenica stärker länder, myndigheter och företag informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå och produkter sin designas, utvecklas och tillverkas i Sverige.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 16 juni 2022

Teckningstid: 20 juni - 5 juli 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2022 är delägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 9,00 SEK

Erbjudandets omfattning: Maximalt 7 330 983 vilket motsvarar ca 65 mSEK

Handel med teckningsrätter: 20 juni - 30 juni 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier Growth Market

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).