Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Agilit Holding AB

Tillbaka till alla uppdrag

Agilit Holding AB

22 dec - 10 jan 2022Företrädesemission (Onoterat)

I september 2020 lanserade Agilit sin nya digitala plattformstjänst under namnet Curando. Plattformen kan användas fristående såväl som integrerad i ett företags HR-system, tredjepartslösning eller andra IT-system.

Curando används dessutom av leverantörer av fysiska hälsotjänster såsom företagshälsor för att stärka, bredda och digitalisera sitt kunderbjudande. Genom plattformen samlas hela organisationens hälsoarbete och hälsoläge på en och samma plats, samtidigt som anställda får enkel tillgång till relevanta resurser.

Curandoplattformen innehåller tre olika anpassningsbara applikationer som utvecklats av Agilit: beställnings- och kommunikationsportal, frånvarohanteringsapplikation och webbokning.. Utöver Bolagets applikationer innehåller plattformen viktiga integrationer mot tredjepartsystem så som journalsystem (t.ex. J4 och TakeCare) och Single Sign-On tjänster. Bolagets teknik och plattform är relevant och av värde för olika delar av det som brett kan benämnas som vård- och hälsosektorn. Fokus är företagsmarknaden och företagshälsa men Agilits tjänster och teknik kan anpassas efter och säljs redan idag till verksamheter inom andra områden så som exempelvis primärvård, äldrevården och eller till mer generellt HR arbete.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 20 december 2021

Teckningstid: 22 december 2021- 10 januari 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 20 december 2021 är aktieägare i bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,06 SEK

Erbjudandets omfattning: 104 215 191 aktier

Observera att bolaget är onoterat.

Emissionsdokument

  Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).