Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Bawat Water Technologies

Tillbaka till alla uppdrag

Bawat Water Technologies

24 maj - 7 jun 2023Optionsinlösen

Teckning av aktier

Teckning av värdepapper ska ske genom din bank/förvaltare om du har dina teckningsoptioner registrerade på en depå/kapitalförsäkring/ISK.

Om ditt innehav av teckningsoptioner är registrerat på ett VP/servicekonto (000X XXX XXXX) behöver du göra din teckning via Nordic Issuing. Vänligen mejla info@nordic-issuing.se.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 maj- 7 juni 2023

Pris per aktie: 6,20 SEK

Handel med teckningsoptioner: till och med 2 juni 2023

Handelsplats: First North Stockholm

Emissionsdokument

  Prospekt

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).