Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

BiBBInstruments AB

Tillbaka till alla uppdrag

BiBBInstruments AB

10 nov - 4 dec 2020Riktad emission

BiBB startade sin verksamhet 2013 och verkar på den globala marknaden för biopsitillbehör. Bolaget har sitt säte i Medicon Village i Lund och grundades av Dr. Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och överläkare vid avdelningen för klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBB utvecklar biopsiinstrument under varumärket EndoDrill®, vilka möjliggör tidigare och mer precis cancerdiagnostik i jämförelse med konventionella biopsiinstrument.

Styrelsen för BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 16,2 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland parterna återfinns bland annat Creades AB (publ). Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse, bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital genom en snabb och kostnadseffektiv process. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 16,6 procent av röster och kapital i BiBB.

Läs mer på bolagets hemsida


Emissionsdokument

  Pressmeddelande

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).