Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Bioextrax AB

20 maj - 3 jun 2021Företrädesemission

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet.

Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Den planerade kapitaliseringen genomförs i syfte att accelerera verksamhetstempot och möta den ökade kundefterfrågan på bolagets teknologier och produkter.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 18 maj 2021

Teckningsperiod: 20 maj 2021 - 3 juni 2021

Handel med uniträtter: 20 maj 2021 - 31 maj 2021

Villkor: De som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 var registrerade som aktieägare i Bioextrax äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Pris per aktie: 70,00 SEK

Likviddag: 3 juni 2021

Aktiens ISIN: SE0013888443

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 20 maj 2021, och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2021

Värdering (pre-money): 244,3 MSEK

Emissionsvolym från initial företrädesemission uppgår till högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitteras teckningsoptioner av serie TO 2, vilka vid fullt nyttjande under Q2 2022, efter initial emission, kan tillföra Bolaget ytterligare högst 5,7 MSEK. Den sammanlagda emissionslikviden från både initial emission av aktier och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till 17,9 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen omfattar högst 174 474 units. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 70,00 SEK. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar teckning till en (1) ny aktie. Det emitteras 174 474 optioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 174 474 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 2 ökar antalet aktier med ytterligare 58 158 stycken.

Det finns teckningsförbindelser om 48 procent, motsvarande 5,9 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Garantiåtagande om 52 procent, motsvarande 6,3 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).