Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Blick Global Group AB

Tillbaka till alla uppdrag

Blick Global Group AB

22 sep - 6 okt 2021Företrädesemission

Blick Global Group är moderbolaget som 2019 förvärvade Wiget Group, ett företag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet.

I dagsläget innefattas Blick av ett förvärv och fokus för gruppen ligger på att maximera och utveckla Wigets affär över tid.

Parallellt ser Blick löpande över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming, en bransch där gruppens anställda har mångårig erfarenhet från hela sektorn.

Blick Global Group har sitt huvudkontor i centrala Stockholm och är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 22 september - 6 oktober 2021

Teckningskurs: 0,19 SEK per aktie

Erbjudandets omfattning: Företrädesemission av högst 107 647 051 aktier motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 20,5 MSEK, varav 3,5 MSEK tecknas genom kvittning av fordran mot Bolaget, före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 3,4 MSEK.

Villkor: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 september 2021 erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Emissionsdokument

  Memorandum

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).