Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

BoMill AB

28 apr - 12 maj 2022Företrädesemission

BoMill är verksamma inom jordbruksindustrin. Bolaget är specialiserade inom analys och uppföljning av diverse spannmålsprodukter.

Den egenutvecklade teknologin används inom branschen för att exempelvis identifiera, reducera samt eliminera skadliga partiklar och bioorganiska ämnen, samt säkerställa sortering och rätt proteininnehåll. Exempel på spannmål som kontrolleras inkluderar durumvete, havre och korn. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 26 april 2022

Teckningstid: 28 april - 12 maj 2022

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 26 april 2022 är registrerad som aktieägare i BoMill äger rätt att med företräde teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckningskurs: 0,75 SEK

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar totalt högst 31 019 380 aktier, vilket motsvarar 23 264 535 SEK.

Handel med teckningsrätter/uniträtter: 28 april - 9 maj 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).