Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

BoMill AB

16 sep - 7 okt 2021Optionsinlösen

BoMill är verksamma inom jordbruksindustrin. Bolaget är specialiserade inom analys och uppföljning av diverse spannmålsprodukter. Den egenutvecklade teknologin används inom branschen för att exempelvis identifiera, reducera samt eliminera skadliga partiklar och bioorganiska ämnen, samt säkerställa sortering och rätt proteininnehåll. Exempel på spannmål som kontrolleras inkluderar durumvete, havre och korn. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16 september 2021 - 7 oktober 2021

Pris per aktie: 7,10 SEK

Handel med teckningsoption : Till och med 5 oktober 2021

Erbjudandets omfattning : En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Likviddag: Betalning ska senast vara Nordic Issuing tillhanda senast 7 oktober 2021

Emissionsdokument

  Subscription form Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).