Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Carbiotix AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Carbiotix AB (publ)

28 jun - 19 jul 2023Optionsinlösen

Teckning av aktier

Teckning av värdepapper ska ske genom din bank/förvaltare om du har dina teckningsoptioner registrerade på en depå/kapitalförsäkring/ISK.

Om ditt innehav av teckningsoptioner är registrerat på ett VP/servicekonto (000X XXX XXXX) behöver du göra din teckning via Nordic Issuing. Vänligen mejla info@nordic-issuing.se.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 28 juni- 19 juli 2023

Teckningskurs: 7,90 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med 17 juli 2023

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).