Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Carbiotix AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Carbiotix AB (publ)

12 okt - 26 okt 2023Optionsinlösen

Carbiotix AB (publ)

Teckning av aktier

Teckning av värdepapper ska ske genom din bank/förvaltare om du har dina teckningsoptioner registrerade på en depå/kapitalförsäkring/ISK.

Om ditt innehav av teckningsoptioner är registrerat på ett VP/servicekonto (000X XXX XXXX) behöver du göra din teckning via Nordic Issuing. Vänligen fyll i anmälningssedeln som du finner till höger i bild och mejla in till info@nordic-issuing.se

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 12-26 oktober 2023

Pris per aktie: 1,50 SEK

Handel med teckningsoptioner: till och med 24 oktober 2023

Villkor: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget

Likviddag: 26 oktober 2023

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Emissionsdokument

  Informationsblad

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).