Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Case Group AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Case Group AB (publ)

29 nov - 10 dec 2021IPO

Bolagets verksamhet påbörjades via det tidigare bolaget Case Asset Management AB, vilket grundades 2004 med målet att erbjuda aktiv och personlig kapitalförvaltning åt företagare och privatpersoner, med fokus på idrottsstjärnor och entreprenörer.

Case Asset Management AB överlät senare verksamheten till Case Kapitalförvaltning AB, som är dotterbolag till Case Group. Bolagets affärsidé är att bedriva förmögenhetsskapande kapitalförvaltning med en god riskjusterad avkastning. Bolagets ägare är långsiktiga i sitt ägande, vilket medför en stabil företagskultur där Case Group tillsammans med sina kunder bygger en solid grund för framtiden.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 29 november - 10 december 2021

Kurs: 18,80 SEK per aktie

Minsta anmälningspost: 300 aktier motsvarande 5 640,00 SEK och där efter i jämna poster om 100 aktier

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 328 500 nyemitterade aktier i Bolaget vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 25,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader

Planerad dag för handel: 16 december 2021

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiell rådgivare: Skills Corporate Finance

Teckna aktier via Nordnet här.

Teckna aktier via Avanza här.

Emissionsdokument

  Memorandum Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).