Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Cessatech A/S

12 jan - 26 jan 2024Optionsinlösen TO 2

Cessatech A/S är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av smärtstillande nässpray som vidare används för behandling av akuta smärttillstånd hos barn.

Utöver huvudverksamheten erbjuds även tillhörande kringtjänster och relaterade produkter. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 12 januari - 26 januari 2024

Pris per aktie: 4.71DKK

Handel med teckningsoptioner: Till och med 24 januari 2024

Erbjudandets omfattning: 3 838 110 aktier

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie.

Finansiell rådgivare: Translution Capital

Emissionsdokument

  Anmälningssedel - DK

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).