Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Cessatech A/S

27 okt - 9 nov 2022Företrädesemisson

Cessatech A/S är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av smärtstillande nässpray som vidare används för behandling av akuta smärttillstånd hos barn.

Utöver huvudverksamheten erbjuds även tillhörande kringtjänster och relaterade produkter. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.

Läs mer på bolagets hemsida.


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 25 oktober 2022

Teckningstid: 27 oktober - 9 november 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 25 oktober 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av sex (6) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningskurs: 12,00 DKK

Erbjudandets omfattning (antal units): 1.528.133 units

Handel med uniträtter: 25 oktober - 7 november 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Translution Capital

Teckna direkt via Nordnet här.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).