Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Cessatech A/S

25 nov - 16 dec 2021Optionsinlösen

Cessatech är ett spinoutprojekt från Rigshospitalet, ett projekt som leds av experter inom pediatrisk anestesi och smärtbehandling, som insåg ett behov av snabbverkande och lättanvänd nålfri smärtbehandling för barn.

Barn, liksom vuxna, har rätt till högsta möjliga hälsostandard, men fortsätter att vara underrepresenterade inom läkemedelsforskning, samt läkemedelsutveckling. av medgrundaren Steen Henneberg, har idag utvecklats till ett företag med fokus på förbättring av pediatrisk vård, specialiserat på utveckling av innovativa läkemedel i åldersanpassade formuleringar avsedda för användning hos barn.

Cessatechs affärsmodell erbjuder ett unikt, skalbart ekonomiskt värdeskapande genom att identifiera och utveckla läkemedel med kort tid till marknaden och riskreducerad profil.

Läkemedlen som utvecklas av Cessatech ska visat sig vara effektiva hos vuxna och representera ett medicinskt otillfredsställt behov hos barn där en fokuserad utvecklingsplan kan tillämpas för att dokumentera god effekt hos barn.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 november- 16 december 15:00

Teckningskurs: 10,00 DKK

Handel med teckningsoptioner: Till och med 14 december

Erbjudandets omfattning: En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast 15:00 den 16 december

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare : Sedermera Fondkommission

OBS! Om du har ditt innehav hos en svenska bank måste anmälan om nyttjande av teckningsoptioner göras genom din bank.

Emissionsdokument

  AML

  Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).