Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Clinical Laserthermia Systems AB

Tillbaka till alla uppdrag

Clinical Laserthermia Systems AB

23 aug - 6 sep 2022Företrädesemission

På CLS siktar de på att få läkare så nära det kliniska problemet som möjligt och tillhandahålla de medel som behövs för att lösa det. De gör detta genom att tillhandahålla exakta verktyg för bildstyrda lasermedierade termiska ablationer.

Termisk ablation används för behandling och avlägsnande av sjuka eller onormala mjukvävnader, såsom maligna tumörer (cancer) eller epileptogena foci. Ingreppet är minimalt invasivt och kan därför erbjudas även till patienter som anses inoperabla med tanke på traditionell öppen kirurgi.


				

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 18 augusti 2022

Teckningstid: 23 augusti - 6 september 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 18 augusti 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nya B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 5.

Teckningskurs: 2,00 SEK per unit

Erbjudandets omfattning: 34 653 275 units vilket motsvarar ca 69 MSEK

Handel med uniträtter: 23 augusti - 1 september 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Teckna direkt via Avanza här

Teckna direkt via Nordnet här

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).