Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Curasight A/S

16 sep - 7 okt 2021Optionsinlösen

Curasight är ett kliniskt utvecklingsföretag baserat i Köpenhamn, Danmark.

Företaget är en pionjär inom området för att utnyttja en ny Positron Emissions Tomography (PET) bildplattform som är inriktad på urokinas-typ av plasminogenaktivatorreceptor (”uPAR”). Tekniken ger förbättrad diagnos och riskskiktning vid flera cancertyper, framför allt för riskskiktning vid prostatacancer.

Curasight bygger på mer än ett decennium av forskning inom Positron Emissions Tomography (PET) avbildning vid cancer vid Köpenhamns universitet och Rigshospitalet, Danmarks nationella universitetssjukhus.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 16 september 2021 - 7 oktober 2021

Teckningskurs: DKK 17,20

Handel med teckningsoption : 5 oktober 2021

Erbjudandets omfattning : En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Likviddag: 7 oktober 2021

OBS! Om du har ditt innehav hos en svenska bank måste anmälan om nyttjande av teckningsoptioner göras genom din bank.

Emissionsdokument

  AML

  Teaser (Eng) Teaser (DK)

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).