Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

DanCann Pharma A/S

Tillbaka till alla uppdrag

DanCann Pharma A/S

31 okt - 11 nov 2022Företrädesemission

DanCann Pharma är ett danskt bio-läkemedelsföretag som drivs av cannabinoider, licensierat för produktion och distribution av produkter baserade på cannabinoider.

Cannabinoider är de aktiva komponenterna från växten cannabis. Bolaget bedriver sin verksamhet genom arbete med både cannabis och cannabinoider eftersom hanteringen av cannabisplantan är en del av processen för att producera cannabinoider, den komponent som används för terapeutiska och medicinska ändamål. DanCann Pharma är ett företag i tidigt skede med avsikt att etablera sig på den europeiska marknaden för medicinsk cannabis. Bolaget är överlag fokuserat på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya cannabinoidläkemedel inom ett brett spektrum av sjukdomsområden, dedikerade till kommersialisering av innovativa receptbelagda produkter riktade mot den europeiska marknaden. Företaget har  marknadsaktiviteter i Danmark och har också fokuserat på i synnerhet Tyskland.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 27 oktober 2022

Teckningstid: 31 oktober - 11 november 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 27 oktober 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tio (10) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO 2.

Teckningskurs: 6,00 DKK

Erbjudandets omfattning: Max 4.744.714 units vilket motsvarar cirka 28,5 MDKK

Handel med uniträtter: 31 oktober - 9 november 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Corpura Fondkommission

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).