Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Enersize Oyj

12 nov - 25 nov 2021Företrädesemission

Enersize Oyj är ett finskt bolag som bedriver verksamhet inom tryckluftssystem, och som bland annat utvecklar mjukvara för diverse datainsamling och analys.

Plattformen består av flera beståndsdelar: sensornätverk, molnlösning med big data-hantering och analysverktyg. Genom den data som sensorerna insamlar kan ineffektivitet och driftstörningar i tryckluftssystemet upptäckas och Enersize kan därigenom effektivisera tryckluftssystemet. Effektiviseringarna genererar energibesparing om upp till 30 procent.

Tjänsterna används i industriella tryckluftssystem och kunderna återfinns i en rad olika branscher såsom bilindustrin, stål, samt elektronikbranschen. Bolaget är sedan den 15 juni 2017 noterade på Nasdaq First North Stockholm.

Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, ett säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 9 november 2021

Teckningstid Sverige: 12 november - 25 november 2021

Teckningstid Finland: 12 november - 29 november 2021

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 9 november 2021 är aktieägare i Enersize äger företrädesrätt att teckna aktier/units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs Sverige: 0,12 SEK

Teckningskurs Finland: 0.012 EUR

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 116 886 926 nya aktier.

Handel med teckningsrätter (enbart Sverige): 18 november - 22 november 2021

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market Stockholm

Emissionsdokument

  Memorandum Penningtvättsblankett

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).