Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Erbjudande till aktieägarna i Hövding

Tillbaka till alla uppdrag

Erbjudande till aktieägarna i Hövding

17 jan - 15 feb 2022Budpliktsbud

Fosielund Holding AB, org.nr 556140-5167 (”Fosielund”) har i december 2021 förvärvat 5 031 aktier i Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708-0303 (”Hövding”) till ett pris om 17,6307 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Fosielund Holding, tillsammans med Joel Eklund (närstående i enlighet med I.3 i Takeover-reglerna), mer än 30 procent av aktierna och rösterna i Hövding. Fosielund Holding äger 7 999 031 aktier och Joel Eklund äger 320 000 aktier i Hövding. Genom förvärvet utlöses budplikt, vilket innebär att Fosielund Holding kommer att erbjuda 21 kronor kontant för varje utestående aktie i Hövding Sverige AB (publ).

Idag är Hövding klassad som världens säkraste huvudskydd för cyklister och airbagen för cyklister har sålts i fler än 300 000 exemplar i över femton länder. Sedan 2006 har Hövding växt från att vara två personer med en bra idé, till att bli ett börsnoterat företag som kan hantera allt från utveckling och produkttillverkning, till marknadsföring och försäljning.

Fosielund Holding är ett privatägt investeringsbolag hemmahörande i Malmö med långsiktiga innehav i noterade och onoterade bolag. Bland noterade innehav märks Hövding, USWE, Kjell & Co, Lexington, Magle Chemoswed samt (via Grenlunden AB tillsammans med Grenspecialisten) Cellavision. Investeringar i onoterade bolag innefattar bland annat Parkster och Radinn.

Läs mer om Hövding och erbjudandet här


Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandeperiod: 17 januari - 15 februari 2022

Kurs: 21,00 SEK

Emissionsdokument

  Anmälningssedel Erbjudandehandling

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).