Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Eurocine Vaccines AB

Tillbaka till alla uppdrag

Eurocine Vaccines AB

14 mar - 28 mar 2022Optionsinlösen

Eurocine Vaccines utvecklar vacciner för humant och veterinärt bruk.

Bolaget identifierar, utvärderar, selekterar och avtalar om vaccinantigen för fortsatt utveckling inom den egna vaccinportföljen baserat på en sammanvägning av ett flertal faktorer såsom medicinskt behov, marknadspotential, patentskydd samt teknisk genomförbarhet. Vaccinerna utvecklas baserat på bolagets omfattande kunskap och erfarenhet inom vaccinområdet samt teknologiplattformen Endocine™.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 14 mars 2022 - 28 mars 2022

Pris per aktie: 1,41 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med 24 mars 2022

Erbjudandets omfattning:

Likviddag: 28 mars 2022

Handelsplats: Spotlight Stockmarket

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Emissionsdokument

  Försättsblad Teaser

  Teaser (Eng)

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).