Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Eurocine Vaccines AB

Tillbaka till alla uppdrag

Eurocine Vaccines AB

4 okt - 18 okt 2022Företrädesemission

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra bolag för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i Solna.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 29 september 2022

Teckningstid: 4 oktober - 18 oktober 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier

Teckningskurs: 0,75 SEK

Erbjudandets omfattning: 10 421 943 aktier vilket motsvarar ca 7,8 MSEK

Handel med teckningsrätter: 4 oktober - 13 oktober 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Teckna direkt via Nordnet här

Teckna direkt via Avanza här

Emissionsdokument

  Teaser Memorandum

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).