Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Flat Capital AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Flat Capital AB (publ)

30 sep - 13 okt 2021IPO

Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning.

Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital till entreprenörsledda bolag som annars kan vara beroende av investerare med kortare tidshorisont. Flat Capital är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som Bolagets erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del av den nuvarande portföljen är nordiska bolag som en naturlig följd av Bolagets bas.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 30 september 2021 - 13 oktober 2021

Erbjudandepris: 10,00 SEK per B-aktie

Minsta teckningspost: 500 B-aktier (motsvarande 5 000,00 SEK)

Emissionsbelopp: Erbjudandet omfattar 8 700 000 aktier av serie B motsvarande en emissionslikvid om totalt 87 MSEK.

Marknadsplats: Nasdaq First North

Teckna aktier via Nordnet här.

Teckna aktier via Avanza här.

Emissionsdokument

  Prospekt Penningtvättsblankett

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).