Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Fluicell AB

10 okt - 24 okt 2022Företrädesemission

Fluicell AB grundades år 2012 som en avknoppning från Chalmers Tekniska Universitet i Göteborg.

Fluicell är ett life science-bolag med verksamhet inom encellsbiologi och bioskrivning (där biologiskt material används vid utskrift av olika typer av vävnadsliknande strukturer) genom produkter och tjänster baserade på mikroflödesteknik. Bolaget har kommersialiserat en patentskyddad produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler. Portföljen är inriktad framför allt mot biologisk och biomedicinsk forskning samt läkemedelsutveckling. Bolagets huvudprodukter består i dag av BioPen®, Biopixlar®, Biopixlar® AER, Biozone 6® och Dynaflow® Resolve. Framför allt Biopixlar®-tekniken utgör en central del av Fluicells skalbara tillväxtstrategi genom det sätt som plattformen gör det möjligt för Bolaget att expandera till nya marknader genom utveckling av nya produktkategorier. Exempelvis har Bolaget påbörjat utveckling av avancerade terapiläkemedel och humana vävnadsbaserade sjukdomsmodeller för läkemedelsutveckling.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 5 oktober 2022

Teckningstid: 10 oktober - 24 oktober 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fem (5) nyemitterade aktier samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningskurs: 12,50 SEK per unit

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar som högst 2 443 493 units vilket motsvarar ca 30,5 MSEK

Handel med uniträtter: 10 oktober - 19 oktober 2022

Marknadsplats: First North Growth Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).