Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Greengold Group AB

Tillbaka till alla uppdrag

Greengold Group AB

20 dec - 1 jan 2021Riktad emission

GreenGold Group AB:s mål är att erbjuda en defensiv och grön investering genom långsiktigt hållbara och lönsamma skogsägarskap, som levererar förutsägbara riskanpassade avkastningar över tid.

Läs mer på bolagets hemsida


Emissionsdokument

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).