Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Iterata AB

11 aug - 25 aug 2021Företrädesemission (Onoterat)

Bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämingsdag: 9 augusti 2021

Teckningstid: 11 augusti 2021 - 25 augusti 2021

Erbjudandets omfattning: Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie

Teckningskurs: För varje tecknad aktie som tecknas med stöd av företrädesrätt ska erläggas 0,01 kronor. För varje tecknad aktie som tecknas utan stöd av företrädesrätt ska erläggas 0,02 kronor.

Emissionsdokument

  Villkor och anvisningar

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).