Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Kancera AB Teckna här

3 maj - 17 maj 2023Optionsinlösen

Ny klass av läkemedel mot cancer och inflammation

Kancera uppfinner och utvecklar läkemedel mot livshotande sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingar, med huvudfokus på att utveckla läkemedelskandidater som verkar genom det s.k. fraktalkinsystemet. Fraktalkin är en naturlig signalsubstans som med precision styr både immunceller och cancerceller. Oberoende forskargrupper har visat att fraktalkinsystemet utgör en avgörande faktor för hur allvarligt inflammation och cancer utvecklas i människor.  Kancera är världsledande i utvecklingen av småmolekylära hämmare av fraktalkinsystemet

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 3 maj - 17 maj 2023

Teckningskurs: 3,00 SEK

Erbjudandets omfattning: 7 794 808 aktier motsvarande ca 23,3 MSEK

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiell rådgivare: Stockholm Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).