Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Kancera AB

1 nov - 15 nov 2022Företrädesemission

Kancera AB är världsledande med att utveckla småmolekylära läkemedel mot cancer och inflammation.

Bolagets två främsta läkemedelskandidater är KAND567 i fas II för behandling mot akuta inflammatoriska tillstånd, och KAND145 i klinikförberedande studier inför start av fas I mot behandlingsresistent äggstockscancer. Kancera är noterat på Nasdaq OMX First North Premier sedan 2016. Bolaget har sin bas på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm, ett världsledande center för medicinska innovationer. Kancera har i huvudsak fokuserat på cancer och inflammatoriska sjukdomar. Som forskningskonsulter har Kanceras team utfört projekt åt läkemedelsbolag och biotechbolag i USA såväl som i Europa. Bland dessa uppdrag finns till exempel utveckling av den kemi som lade grunden till Enasidenib, ett läkemedel som sedan 2017 marknadsförs av amerikanska läkemedelsbolaget Bristol Myers Squibb för behandling av akut leukemi (AML).

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 28 oktober 2022

Teckningstid: 1 november - 15 november 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Femton (15) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Varje unit består av tolv (12) nyemitterade aktier samt fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 6.

Teckningskurs: 24,00 SEK per unit

Erbjudandets omfattning: Maximalt 3 742 929 units vilket motsvarar ca 90 MSEK

Handel med uniträtter: 1 november - 10 november 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiell rådgivare: Stockholm Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).