Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

LED iBond International A/S

Tillbaka till alla uppdrag

LED iBond International A/S

17 okt - 28 okt 2022Företrädesemission

LED iBond är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserade inom belysning baserade på IoT-infrastruktur. Tekniken är egenutvecklad och används huvudsakligen för elektronisk styrning av större belysningslösningar. Produkterna vidaresäljs som helhetslösningar och under eget varumärke. Kunderna återfinns både bland privata aktörer samt bland företagskunder, huvudsakligen verksamma inom detalj-, restaurang- och hotellbranschen.

Läs mer på bolagets webbsida.


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 14 oktober 2022

Teckningstid: 17 oktober - 28 oktober 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 14 oktober 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,80 DKK

Erbjudandets omfattning (antal aktier): Maximalt 15.864.825 aktier vilket motsvarar totalt 12,7 MDKK

Handel med teckningsrätter: 13 oktober - 26 oktober 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market Denmark

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).