Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Malma Logistik

10 jun - 27 jun 2022Spridningsemission

Malma Logistik AB grundades för att skapa framtidens logistikföretag i en snabbväxande och lönsam miljö. Bolaget erbjuder sina kunder transport- och logistikhanteringstjänster till kontrakterade kunder med långa avtal som vanligtvis löper mellan 6 – 24 månader och därefter sker omförhandling och avtalen växer sig ofta över tid i takt med att kundernas verksamheter växer. Den rörliga kostnaden läggs på kunden och är indexerad vilket innebär att Malma är skyddade mot ökade drivsmedelkostnader samt inflationsökningar.

Malma har idag kontrakterade avtal med kunder som DHL, X-SAM, DSV, Tingstad, Swerock med flera. Detta ger Malma löpande intäkter under långa perioder och även en tydlig kvalitetsstämpel för Malmas verksamhet.

Bolaget är idag verksamt framför allt kring Stockholmsområdet och Mälardalen. Genom att förvärva lönsamma, lokala företag med god tillväxt och historik ska Malma Logistik bli en ledande logistikkoncern i Mälardalen. Malma Logistik AB är moderbolaget inom koncernen och äger 100% av aktierna i dotterbolagen Malma Distribution AB, MKR Logistik AB och Sköndals Åkeri AB.

Malma har sedan bolags starten arbetat med att samla mogna logistikföretag under ett och samma tak för att kunna växa och utvecklas tillsammans, samtidigt blir de förvärvade bolagen mer självgående och Malma kan styra organisationen och skapa ett långsiktigt mervärde.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 10 juni - 27 juni 2022

Teckningskurs per aktie: 1,05 SEK

Antal aktier före emissionen: 64 560 000

Antal aktier efter emissionen: 68 369 523

Minsta teckningspost: 5 000 aktier

Emissionsbelopp vid full teckning: 4 MSEK

Tidpunkt för notering: Planerad notering Q3 2022

Malma Logistik AB (publ) (”Malma”) eller (”Bolaget”) har sedan grundandet av Bolaget haft ett tydligt fokus på att förvärva mindre logistikföretag och därmed få ökad skalbarhet genom synergieffekter. Bolaget har identifierat flera förvärvskandidater och vill nu ta in kapital för att öka förvärvstakten och på så sätt också maximera aktieägarvärdet.

På grund av rådande marknadsklimat vill Malma även säkerställa NGMs spridningskrav innan noteringsprocessen inleds efter sommaren och har därmed beslutat om att genomföra en spridningsemission. Spridningskravet från NGM innebär att bolagen behöver minst 300 aktieägare som var och en innehar aktier till ett värde om ca 5 000 kr.

Emissionsdokument

  Memorandum

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).