Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Modus Therapeutics Holding AB

Tillbaka till alla uppdrag

Modus Therapeutics Holding AB

19 maj - 9 jun 2022Optionsinlösen

Modus är ett kliniskt bioteknikföretag som genom polysackariden sevuparin utvecklar en behandling mot sepsis och septisk chock ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus behandling riktar sig till alla som drabbas av sepsis eller septisk chock, och eftersom det inte finns någon tillgänglig behandling mot dessa allvarliga tillstånd placerar sig en framtida behandling i ett högprissegment. Bolagets primära fokus är den kommande kliniska fas Ib-LPS-provokationsstudien i sepsis/septisk chock samt en klinisk fas IIa-Proof-of-Concept-studie i sepsis/septisk chock. Det finns i dagsläget inga godkända läkemedelsbehandlingar specifikt riktat mot sepsis/septisk chock. Modus vision är att skapa en effektiv behandling för patienter med sepsis och septisk chock som binder och neutraliserar de skadliga ämnen som utsöndras i blodet vid hyperinflammation för att stabilisera den initiala bakterieinfektionen.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 19 maj - 9 juni 2022

Pris per aktie: 7,30 SEK

Handel med teckningsoptioner TO 1: Till och med 7 juni 2022

Erbjudandets omfattning: Maximalt 5 156 300 teckningsoptioner av serie TO 1

Likviddag: 9 juni 2022

Handelsplats: First North Stockholm

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).