Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Monivent AB

11 feb - 4 mar 2021Optionsinlösen TO 1

Monivent tillhandahåller genom sin verksamhet medicintekniska produkter i syfte att förbättra vården av nyfödda i behov av andningshjälp.

Monivent har utvecklat en unik och patenterad lösning som äter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul. Data skickas trådlöst till en extern monitor. Denna unika och uppskattade produktegenskap gör att ytterligare slangar och sladdar kan undvikas på barnbordet. Ansiktsmasken tillsammans med sensormodulen kopplas till befintlig utrustning som genererar luftflöde till barnet, vilket innebär minimal påverkan på dagens rutiner. När luftflödet passerar genom mask och sensormodul bildas en mätbar tryckdifferens, som genom bolagets egenutvecklade algoritmer kan omvandlas till exakta flöden och volymer.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Monivent AB

Teckningskurs: 8,20 SEK

Antal utestående optioner: 907 866

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).