Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

My Beat AB

6 maj - 17 maj 2022IPO

My Beat grundades 2014 och är idag en väletablerad operatör på den svenska mobilmarknaden.

Visionen bakom My Beat är att utmana den rådande mobiloperatörsmarknaden där kunden bara har två val; lågt pris utan service alternativt högt pris med service. My Beats mobilabonnemang erbjuder både ett lågt pris och god personlig service. Bolagets förmåga att erbjuda högkvalitativa tjänster och god service till ett förmånligt pris grundar sig i att bolaget etablerat en flexibel organisation med väl automatiserade system som driver verksamheten utan omfattande kostnader. My Beat har hittills etablerat en kärna med nöjda kunder, främst bestående av användare inom åldersgruppen 45 år eller äldre. Bolaget ser även goda möjligheter att etablera sig i övriga segment. My Beat särskiljer sig inom branschen med hög kundnöjdhet och lågt kundbortfall.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 6 maj - 17 maj 2022

Erbjudandepris: 18,15 SEK per unit, motsvarande 3,63 SEK per aktie.

Minsta anmälningspost: 300 units, vilket motsvarar 5 445 SEK

Unit: Varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Total emissionsvolym motsvarar högst cirka 24,8 MSEK.

Värdering (pre-money): Cirka 29,5 MSEK

Planerad första dag för handel: 30 maj 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiella rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Emissionsdokument

  Memorandum Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).