Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

NeoDynamics AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

NeoDynamics AB (publ)

21 okt - 19 nov 2020Riktad emission

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, som bygger på en patenterad pulsteknik baserad på forskning från Karolinska Institutet.

Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: Cirka 90 MSEK

Antal aktier: 24 243 641

Teckningskurs: 3,71 SEK

Sole Manager och Bookrunner: Stockholm Corporate Finance AB

Observera att emissionen är riktad till en begränsad krets investerare och att allmänheten inte har rätt att teckna i emissionen.

Syftet med Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets finansiering på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt bredda ägarkretsen med institutionella ägare.

Emissionslikviden ska främst användas för att finansiera verksamheten. NeoDynamics planerar att starta försäljning av sitt nya system för ultraljudsledd vävnadsprovtagning NeoNavia i Storbritannien, Sverige och Tyskland i slutet av 2020 samt att det under 2021 också ska bli tillgängligt i USA. Systemet ska initialt användas för att förbättra diagnostiken av bröstcancer.

Emissionsdokument

  Pressmeddelande

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).