Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Netmore Group AB

Tillbaka till alla uppdrag

Netmore Group AB

22 nov - 6 dec 2021Företrädesemission

Netmore Group AB (publ) är en IoT-operatör som kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggörför storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartnersbygger Bolaget säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på allageografiska marknader.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 18 november 2021

Teckningstid: 22 november 2021 - 6 december 2021

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 18 november 2021 är aktieägare, av aktier av serie A eller B i Bolaget, äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller B ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie av serie B

Erbjudandes omfattning: 28 739 515 B-aktier

Handel med teckningsrätter: 22 november 2021 - 1 december 2021

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiella rådgivare: Redeye AB

Teckna direkt via Avanza här.

Teckna direkt via Nordnet här.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).