Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Odinwell AB

20 maj - 3 jun 2021IPO

Odinwell AB utvecklar en teknik baserat på fiberoptik och fluoroserande ljus för integration i plåster och sårbehandling. Tekniken möjliggör för leverantörer av medicinska lösningar att förbättra sitt nuvarande sortiment av förband med nya sätt att ”se”.

Genom att helt enkelt lägga till optiska sensorer i ett förband kan ett brett spektrum av biomarkörer som indikerar tecken på infektion, blod, vätskor och tryck detekteras. Såret kan bedömas ordentligt i realtid utan risk att störa den känsliga läkningsprocessen genom att riva av förbandets skyddande barriär. Förband med Odinwell-teknik har potential att sätta en ny global standard för sårvårdshantering. Med mer exakta och snabba förbandsbyten blir resultaten för patienter, kliniker och vård snabbt förbättrade. Och genom att få ny kunskap och insikter i läkningsprocessen för ett täckt sår är ett helt nytt sortiment av produkter och lösningar möjliga.

Bolaget genomför nu en företrädesemission inför sin börsnotering på Spotlight Stock Market.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 18 maj 2021

Teckningstid: 20 maj - 3 juni 2021

Handel med teckningsrätter: Ej förekommande

Villkor: De som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är registrerad som aktieägare i Odinwell AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesmissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Pris per aktie: 5,00 SEK

Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnota.

Aktiens ISIN: SE0015809967

Handel med BTA: Från det att Bolagets aktier och BTA noteras på Spotlight Stock Market tills dess att de nya aktierna är registrerade på Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2021.

Lista: Spotlight Stock Market

Planerad första dag för handel: 9 juni 2021

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).