Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Phase Holographics Imaging PHI AB

Tillbaka till alla uppdrag

Phase Holographics Imaging PHI AB

30 mar - 13 apr 2022Företrädesemission

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar instrumentering och programvara för time-lapse cytometri.

Produkterna används för långvarig kvantitativ analys av levande cellers dynamik, särskilt viktigt vid forskning om cancer, liksom vid behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs globalt via företagets distributörer. Företaget har kontor i Lund och i Boston Massachusetts.

HoloMonitor M4 lanserades internationellt 2013. HoloMonitor M4 möjliggör för ”time-lapse” analys av levande celler direkt i cellkubatorn där de odlas.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 24 mars 2022

Teckningstid: 30 mars 2022 - 13 april 2022

Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Sjutton (17) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av nio (9) nyemitterade aktier, fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningskurs: 85,50 SEK per unit, vilket motsvarar 9,50 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemission om maximalt 846 763 units motsvarande ca 72 MSEK

Handel med uniträtter: Till och med 8 april 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).