Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Tillbaka till alla uppdrag

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

29 nov - 15 dec 2021Optionsinlösen

Bolaget utvecklar patenterade teknologier för frisättning av redan godkända eller kliniskt validerade läkemedel baserade på pegylering för att förbättra egenskaper hos biologiska läkemedel. Peglyering har länge använts för att modifiera biologiska läkemedel. Normalt pegyleras läkemedel på ett sätt som gör att PEG-molekylen och läkemedlet är permanent sammankopplade. Detta kan medföra nackdelar, till exempel minskad effekt genom att PEG-molekylen kan blockera läkemedlets bindning till sin målmolekyl (receptor). För att undvika detta har QuiaPEG utvecklat en teknologi som möjliggör en gradvis frisättning av läkemedlet vilket behäller fördelarna med peglyering samtidigt som läkemedlets fulla effekt bibehålls.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 29 november- 15 december 2021

Pris per aktie: 0,50 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med 13 december 2021

Likviddag: 15 december 2021

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Emissionsdokument

  PTV

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).