Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Quickbit eu AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Quickbit eu AB (publ) Penningtvättsblankett

1 dec - 31 dec 2020Optionsinlösen

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. De har sin historia i betalningar och de drivs av att det ska vara enkelt och billigt att göra snabba och säkra betalningar.

Verksamheten har sedan start utvecklats i hög takt och idag erbjuder de lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta. De kommer även att lansera användarvänliga och säkra lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 1 december - 31 december 2020

Teckningskurs: 3,20 SEK per aktie

Handel med teckningsoptioner: T.o.m. 29 december 2020

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 31 december 2020

Lista: Nordic Growth Market Nordic SME

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 3,20 SEK per aktie. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 29 december 2020. Sista dag för teckning av aktier är den 31 december 2020.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Quickbits hemsida https://investor.quickbit.com/sv

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).