Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Saniona AB Penningtvättsblankett

6 apr - 20 apr 2021Optionsinlösen TO 3

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över.

Bolagets huvudkandidat, Tesomet, befinner sig i klinisk fas avseende de sällsynta sjukdomarna Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Saniona har även en bred pipeline baserad på den egna plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, där huvudkandidaten SAN711 ska inleda Fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar. Saniona avser att utveckla och kommersialisera sina produkter inom sällsynta sjukdomar internt. Andra program har utlicensierats, vilket kan tillföra ytterligare intäkter i framtiden. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och i Boston, Mass. i USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION).

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: April 2021

Antal utestående optioner av serie TO 3: 1 479 742

Villkor: Innehav av en (1) teckningsoption serie TO 3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Saniona AB

Teckningskurs: 25,00 SEK

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 20 april 2021

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 25,00 SEK per aktie. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 6 april 2021. Sista dag för teckning av aktier är den 20 april 2021.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).