Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Scandinavian Real Heart AB

Tillbaka till alla uppdrag

Scandinavian Real Heart AB

16 aug - 3 sep 2021Företrädesemission

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta. Ett svenskt patent som räddar människor och skapar en livsbejakande fortsättning på livet.
Grunden till företagets lades av läkaren Azad Najar 1999 när han började skissa på ett artificiellt hjärta som helt efterliknar det biologiska. 2007 grundade Azad ihop med två partners Scandinavian Real Heart. Bolaget utvecklar ett artificiellt hjärta som efterliknar funktionen hos ett naturligt hjärta, ett så kallat totalt artificiellt hjärta (TAH). Den patenterade lösningen hos Realheart TAH är utvecklad för att härma det naturliga mänskliga hjärtats blodflödesmönster och funktion vilket skapar möjligheten för en långsiktig lösning för patienter som diagnostiserats med avancerad hjärtsvikt. Det artificiella hjärtat kommer att säljas i kombination med den utrustning som patienten behöver: styrenhet, batteribälte, batterier, laddare och kablar. Samt utrustning till vårdgivaren på sjukhuset såsom monitorer samt tjänster (24-timmars support hotline, service av kringutrustning, utbildning av vårdlag, fjärrövervakning av data och molnlagring etc. För att skapa en tillvaro med maximal rörelsefrihet och bekvämlighet ligger stort fokus på att få ner utrustningens storlek och skapa ett ljudlöst system vilket numera är kännetecknande för Realheart TAH. Hög batterikapacitet och smidiga lösningar för att bära utrustningen är fler funktioner som ska göra att personen kan leva ett fullvärdigt liv.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 12 augusti 2021

Teckningsperiod: 16 augusti - 3 september 2021

Teckningskurs: 6,00 SEK per Unit

Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) Uniträtt. Två (2) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie 2021/2023:1.

Teckningsoptioner: Det krävs fyra (4) teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 för att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 27 januari 2023. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 kan ske under perioden 1 februari 2023 till och med den 28 februari 2023.

Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market: 16 augusti - 31 augusti 2021

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).