Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Sydsvenska Hem AB

Tillbaka till alla uppdrag

Sydsvenska Hem AB

10 jun - 24 jun 2022Företrädesemission

Sydsvenska Hem är ett svenskt fastighetsbolag som äger och förvärvar fastigheter i tillväxtkommuner i Södra Sverige.

Fastighetsportföljen är bestående av hyresrätter, offentlig service, kontor, industrier och kommersiella lokaler i Öresundsregionen. Beståndet omfattar totalt cirka 65 000 kvadratmeter.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 9 juni 2022

Teckningstid: 10 juni - 24 juni 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 9 juni 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 90 SEK

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar max 1 075 793 aktier vilket motsvarar ca 96 821 370 SEK

Handel med teckningsrätter: 10 juni - 21 juni 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Teckna direkt via Avanza här.

Teckna direkt via Nordnet här.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).