Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Tendo AB

7 sep - 21 sep 2023Optionsinlösen TO2

Teckning av aktier  

Teckning av värdepapper ska ske genom din bank/förvaltare om du har dina teckningsoptioner registrerade på en depå/kapitalförsäkring/ISK.  

Om ditt innehav av teckningsoptioner är registrerat på ett VP/servicekonto (000X XXX XXXX) behöver du göra din teckning via Nordic Issuing. Vänligen fyll i anmälningssedeln som du finner till höger i bild och mejla in till info@nordic-issuing.se.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 - 21 september 2023

Pris per aktie: 1,20 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med 19 september 2023

Erbjudandets omfattning: 2 497 681 teckningsoptioner, som alla berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Detta motsvarar cirka XX MSEK vid fulllteckning.

Likviddag: 21 september 2023

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Emissionsdokument

  Informationsblad TO2 Anmälningssedel

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).