Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Tingsvalvet Fastighets AB

Tillbaka till alla uppdrag

Tingsvalvet Fastighets AB

17 sep - 30 sep 2022Optionsinlösen

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som bildades 2019.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige.

 

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 september - 30 september 2022

Pris : 55,00 SEK per A-aktie

Erbjudandets omfattning: En (1) teckningsoption ger rätt till två (2) ny aktier av serie A.

Likviddag: 30 september 2022

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).