Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

True Heading AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

True Heading AB (publ)

6 mar - 31 mar 2020Företrädesemission

True Heading AB är inriktade mot att erbjuda produkter och tjänster inom telematik och transponderteknologi. De erbjuder produkter som till exempel nödsändare, GPS:er och AIS (Automatic Identification System). Deras kunder finns inom sjöfartsindustrin och deras övergripande vision är att förbättra sina kunders säkerhet på vattnet. Bolaget är verksamma på internationell nivå och är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 6 - 31 mars 2020.

Teckningskurs: 0,10 kr.

  • Styrelsen i True Heading AB (publ) (”True Heading” eller ”Bolaget”) har tagit beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 7 MSEK. Beslutet togs av styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra årsstämman 2019-12-05.
  • Genom företrädesemissionen kan True Heading AB:s aktiekapital öka med högst 7 029 084,40 SEK genom nyemission högst 70 290 844 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK till en teckningskurs om 0,10 SEK per aktie.
  • Villkoren i företrädesemissionen innebär att för en (1) befintlig aktie, oavsett serie, erhålles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B aktie.
  • Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 28 februari 2020.
  • Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 6 mars 2020 till och med den 31 mars 2020
  • Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden den 6 mars 2020 till och med den 18 mars 2020.
  • Emissionslikviden kommer huvudsakligen finansiera utvecklingsprojektet, vidmakthålla och stärka Bolaget för processen med försäljningen av patenten samt förbereda och strukturera för förvärv eller sammangående inom branschen.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).