Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Twiik AB

4 maj - 25 maj 2022Optionsinlösen

Twiik är verksamma inom teknikbranschen.

Bolaget driver en träningsplattform som möjliggör lösningar för tränare och gym, för att kunna erbjuda digitala träningstjänster. Kunderna består utav både privata aktörer och företag verksamma på den nordiska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster inom kost & hälsa. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 maj - 25 maj 2022

Pris per aktie: 7,90 SEK

Handel med teckningsoptioner: 4 maj - 23 maj 2022

Erbjudandets omfattning: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Twiik AB.

Likviddag: 25 maj 2022

Handeslplats: Nasdaq First North Stockholm

Finansiella rådgivare : Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).