Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

VibroSense Dynamics AB

Tillbaka till alla uppdrag

VibroSense Dynamics AB

16 jun - 30 jun 2020Optionsinlösen

VibroSense Dynamics AB säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd och tidig upptäckt av nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer som appliceras på huden.

Bolagets vision är att produkterna ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar, med inriktning mot diabetes, cellgiftsbehandling och företagshälsovård. Därmed får patienter och vårdgivare en möjlighet att sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16 juni - 30 juni 2020

Teckningskurs: 15 SEK/B-aktie

Handel med teckningsoptioner: T.o.m. 26 juni 2020

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast 30 juni 2020

Lista: Spotlight Stock Market

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie till en kurs om 15 SEK per aktie. Det finns 630 333 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 B. Vid fullt nyttjande tillförs Vibrosense totalt cirka 9 454 995 SEK före emissionskostnader. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 B är den 26 juni 2020. Sista dag för teckning av B-aktier är den 30 juni 2020.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 B finns tillgängliga i Vibrosense:s memorandum utgivet i april 2019.

Emissionsdokument

  Anmälningssedel Pressmeddelande

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).