Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Zenith Growth I AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Zenith Growth I AB (publ)

30 jun - 2 jul 2020Apportemission

Zenith Growth I AB (publ) är en del av Zenith Group, som fokuserar på minoritetsinvesteringar i onoterade svenska teknikbolag med skalbara affärsmodeller, verksamma på marknader med hög potential och som drivs av entreprenörer.

Fonderna för uppstartsbolag och tillväxtbolag sträcker sig över bolagens tidiga år av utveckling, från uppstart till aggressiv tillväxt. Detta ger Zenith Group möjligheten att bygga långsiktiga nära partnerskap med sina entreprenörer för att tillsammans bygga framgångsrika bolag. Zenith Groups vision är att vara den självklara partnern för entreprenörer och investerare.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 30 juni - 2 juli 2020

Avstämningsdag hos Euroclear: 29 juni 2020

Orderspärr hos Euroclear: 3 juli 2020

Planerad leverans av nya vinstandelsbevis: 6 juli 2020

Apportemissionen genomförs till följd av den villkorsändring som skett i Zenith Growth, innebärande att samtliga utställda vinstandelsbevis i Zenith Growth kommer att dras in via apportemission, och därefter ersättas av nya vinstandelslån i Zenith Venture Capital I AB. Observera att apportemissionen enbart riktar sig till befintliga andelsägare i Zenith Growth, samt att anmälan om innehav ska göras av respektive förvaltare för underliggande kunders räkning.

Emissionsdokument

  Anmälningssedel

  Subscription form

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).