Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Zenith Venture Capital I AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Zenith Venture Capital I AB (publ)

13 maj - 29 maj 2020Vinstandelsbevis

Zenith Venture Capital I AB (publ) är en del av Zenith Group, som fokuserar på minoritetsinvesteringar i onoterade svenska teknikbolag med skalbara affärsmodeller, verksamma på marknader med hög potential och som drivs av entreprenörer.

Fonderna för uppstartsbolag och tillväxtbolag sträcker sig över bolagens tidiga år av utveckling, från uppstart till aggressiv tillväxt. Detta ger Zenith Group möjligheten att bygga långsiktiga nära partnerskap med sina entreprenörer för att tillsammans bygga framgångsrika bolag. Zenith Groups vision är att vara den självklara partnern för entreprenörer och investerare.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 13 maj - 29 maj 2020

Teckningskurs: 9 568 kr per vinstandelsbevis

Nominellt belopp: 10 000 kr

Likviddag: Omkring 8 juni

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).