Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Aptahem AB

22 mar - 5 apr 2022Optionsinlösen

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars affärsidé är att utveckla aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolaget utför tillika affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners och licenstagare. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) genomförde under september 2021 en
företrädesemission av units där varje unit bestod av fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner
serie TO 7. Totalt emitterades 30 906 288 teckningsoptioner serie TO 7 vederlagsfritt. Lösenpriset
har definierats som 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktie
under perioden 3 mars – 17 mars 2022. Teckningskursen kunde som lägst vara kvotvärdet och som
högst 1,40 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen uppgick under mätperioden till cirka 0,46
SEK och således är lösenpriset fastställt till 0,32 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för
teckningsoptioner serie TO 7 börjar den 22 mars 2022 och vid fullt nyttjande av samtliga
teckningsoptioner serie TO 7 kommer Bolaget att tillföras cirka 10 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 22 mars 2022 - 5 april 2022

Pris per aktie: 0,32

Handel med teckningsoptioner TO 7: Till och med 1 april 2022

Erbjudandets omfattning: 30 906 288 teckningsoptioner av serie TO 7. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 10 MSEK.

Likviddag: 5 april 2022

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Corpura Fondkommission

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 7:
• Emissionsvolym: 30 906 288 teckningsoptioner serie TO 7 som kan inbringa totalt cirka 10
MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.
• Lösenpriset har fastställts till 0,32 SEK per aktie. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att,
för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till detta lösenpris.
• Lösenpriset har definierats som 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för
Bolagets aktie under perioden 3 mars – 17 mars 2022. Teckningskursen kunde som lägst vara
kvotvärdet och som högst 1,40 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen uppgick under
mätperioden till cirka 0,46 SEK och således är lösenpriset fastställt till 0,32 SEK per aktie.
• Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner serie TO 7 kan äga rum under
perioden 22 mars – 5 april 2022.
• Sista handelsdag för teckningsoptioner serie TO 7 är den 1 april 2022.
• Anmälningssedel kommer att finnas på Aptahems hemsida (www.aptahem.com), på Nordic
Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets hemsida
(www.spotlightstockmarket.com).
• Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande av anmälningssedel samt
samtidig kontant betalning senast 5 april 2022 enligt anvisningar på anmälningssedeln.
Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från respektive
förvaltare. Observera att sista tid för teckning och betalning då kan vara tidigare.
• Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 7 kommer antalet aktier i Bolaget
att öka med 30 906 288 aktier och aktiekapitalet med 7 024 156,392694 SEK, till 149 322 813
aktier respektive 33 937 003,094937 SEK

Emissionsdokument

  Villkor för TO 7

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).